Voorwaarden en disclaimer

Emotie als Medicijn biedt een traject voor mensen met chronische symptomen die kunnen worden veroorzaakt door stress, emoties of reacties op emoties. Het doel van dit traject is klachtvermindering.

Geen diagnose of medische behandeling

Dit traject biedt geen diagnose en behandeling voor medische aandoeningen. Consulteer je huisarts om er zeker van te zijn dat je klachten geen medische interventie of aanvullend onderzoek vereisen. Je kunt met je huisarts overleggen of je langdurige (pijn) klachten onder de noemer SOLK vallen. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Indien je nieuwe symptomen ontwikkelt, dien je deze altijd te laten onderzoeken door je huisarts.

Geen advies over medicijngebruik

Dit traject biedt geen specifieke aanbevelingen over het gebruik van medicatie of over het veranderen van medicatie. Raadpleeg altijd een arts over het (veranderen van) gebruik van medicatie. Het stoppen van bepaalde medicatie kan lichamelijke of psychische symptomen veroorzaken als dit niet voorzichtig gebeurt.

Achtergrond van dit traject

Er is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar via deze site die helpt om te begrijpen hoe de geest chronische symptomen kan produceren en die helpt om te beslissen of je voordeel kunt hebben bij deze benadering van chronische pijn.

Voorwaarden kosten intake

Wanneer je tijdens de intake besluit om te starten met het traject en een vervolgafspraak maakt, stem je in met het in rekening brengen van de kosten van de intake.

Klachtenbeleid

Als lid van de VIV en RBCZ voldoe ik aan de eisen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Dit houdt onder meer in dat ik voldoe aan de plicht om geweld te melden en dat ik de beschikking heb over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die kan bemiddelen bij geschillen. Daarnaast ben ik aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Je kunt de klachtenprocedure vinden op de website.

Privacy

Emotie als Medicijn handelt volgens de privacyregels die verplicht zijn volgens de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Met het ondertekenen van deze voorwaarden, gaat u akkoord met de privacyregels die zijn vastgelegd op deze website.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor professionals in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling doorloopt de professional vijf stappen. Deze stappen staan beschreven op de website van de rijksoverheid.

Overige voorwaarden

Verder verklaart u met het ondertekenen:</p9

- dat je op de hoogte bent van de kosten, welke zijn geraamd op €90,00 per intake of per vervolgsessie

- dat je op de hoogte bent van onze betalingsvoorwaarden, de mogelijkheden tot vergoeding en onze voorwaarden ten aanzien van annulering van een afspraak zoals vermeld op https://www.emotiealsmedicijn.nl/tarieven-en-vergoeding.html

- dat je toestemming geeft voor het vastleggen van gegevens in een cliëntdossier

- dat je je realiseert dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van de therapeut

- dat je van mening bent dat je antwoord hebt gekregen op alle vragen, die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen

- dat je alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle relevante informatie m.b.t. uw gezondheid heeft gegeven

- dat je na het lezen van het bovenstaande en op basis van alle gekregen informatie, tot een weloverwogen besluit bent gekomen om het traject te willen ondergaan

Wanneer je het traject besluit te starten, zal je gevraagd worden om deze voorwaarden te accepteren en ondertekenen.

> Terug naar: Tarieven en Vergoeding