Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Privacy van uw aanmelding

Ik werk samen met psycholoog Karin Hendriks. Indien u zich aanmeldt voor een intake gesprek met Karin, zal ik uw gegevens met haar delen zodat zij contact met u kan opnemen.

Privacy van uw dossier

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • uw verzekeraar en polisnummer

Privacy op deze website

Emotie als Medicijn maakt gebruik van Google-Analytics-cookies om informatie te verkrijgen over het gebruik van de website. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik gekozen voor instellingen met geen of slechts geringe gevolgen voor uw privacy. Als onderdeel hiervan heb ik op grond van artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarnaast is uw IP-adres geanonimiseerd, en worden de verzamelde gegevens niet gedeeld met derde partijen of binnen andere diensten van Google.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw dossier in te zien, binnen de muren van de praktijk. Ook heeft u recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Het is fijn als we er samen uit komen. Komen we er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Hier vindt u meer informatie over de klachtenprocedure.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Wanneer u zich inschrijft voor dit programma, zal u gevraagd worden om in te stemmen met het bovenstaande.

> Terug naar: Tarieven en Vergoeding